Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Planlama ve Zaman Yönetim
Günümüzde yokluğundan en çok şikayet edilen konu olan zaman; yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır.Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak ; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz, çoğaltılamaz, ve değiştirilemez, ancak tasarruflu kullanılabilir. Bu program; zamanın planlanması, zaman yönetiminin süreci ve kazandırdıkları, zamanı çalan tuzaklar gibi konuları kapsamaktadır.
Etkili Sunum Becerileri
Hayatın her anında insanların kendini anlatabilmesi, iş, ödev, çalışma veya projelerini karşısındakine etkin bir biçimde aktarması ve gerektiğinde ikna edebilmesi oldukça önemlidir. Bu program; katılımcıların mesajlarını hem içerik hem de profesyonel tarz açısından etkili sunuş ile aktarmasına yardımcı olacak teknikleri içermektedir.
İletişim Becerileri
İletişim temel bir yaşam becerisidir, doğduğumuz andan itibaren sözlerle, davranışlarla iletişim halinde oluyoruz. Dolayısıyla gerek iş hayatında, gerekse özel yaşamda doğru iletişim kurmak; daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan anahtar olacaktır. Bu program; katılımcılara etkin iletişim kurmasına yardımcı olacak teknikleri içermektedir.
Problem Çözme Teknikleri
Gerek bireysel bazda gerekse kurumsal bazda ulaşmak istenilen amaçlarda istenmeyen durumlar ve porblemler ile karşılaşılabilir. Farklı ve karmaşık olaylara sistematik ve analitik bir bakış açısı ile yaklaşabilmek, problem çözme becerilerine sahip olmak önemlidir. Bu program; problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamaları ve yaratıcı çözümler oluşturma teknikleri gibi konuları içermektedir.
Yaratıcılık ve İnovasyon
Günümüzde rekabetin artması, teknoloji ve çevresel faktörlerin değişimi ile birlikte, yaratıcılığı geliştirmek ve inovasyona dönüştürmek oldukça önem kazanmaktadır. Bu program; bireysel yaratıcılığın keşfedilmesi, konulara farklı bakış açılarıyla bakarak yeni fikirlerin üretilebilmesine dair yöntemleri ve uygulamaları içermektedir.
Çatışma Yönetimi
Bireylerin zaman ve enerjilerinin önemli bir kısmını alan konulardan biri de çeşitli düzey ve türlerdeki ortaya çıkan çatışmalar ve bunların yönetimidir. Çağdaş yönetim anlayışında, çatışmanın bastırılması değil başarıyla yönetilmesi gerekir. Bu program; çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bakış açısı kazandıracak, çatışma yönetimini etkin biçimde uygulayacak yöntemleri içermektedir.
Etkili Karar Alma
Karar verme hem birey için hem de işletmeler açısından önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla karar verme süreci; çok yönlü düşünmeyi, olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek kişilerin durumlarını dikkate almayı, grup görüşlerine başvurmayı gerektirir. Bu program; etkin karar verme kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik yöntemleri içermektedir.
Analitik Düşünme
Analitik düşünme; akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Asıl olan ise veriye ve doğru akıl yürütmeye dayalı analizler yapabilmektir. Bu program; doğru analizler ile olaylara geniş açılardan bakabilmeyi, sistemsel düşünme yöntemi ile daha etkili planlar yapılmasını ve kararlar verilmesini sağlamaya yönelik konuları içermektedir.
Müzakere ve İkna Becerileri
İletişimin en önemli evrelerinden biri olan müzakere ve ikna becerilerinin geliştirilerek, bireysel farklılıklara rağmen insanlar ile güvenli ilişkiler kurmak, onları ikna etmek mümkündür. Bu program; müzakerelerde gerekli becerilerin kazanılması ve bunun sonucunda insan ilişkilerindeki güvenin yaratılarak iki taraf için de kazanç sağlayan bir çözümün bulunmasına yardımcı olacak konuları içermektedir.
Takım Çalışması
Hem bireysel hem de kurumsal bazda başarının yakalanması ve hızla artan rekabet ortamında hedeflere ulaşılması, motive olunması, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmak ile sağlanabilir. Bu program; takım halinde çalışmanın önemi, insanların birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini paylaşmaları ve karşılıklı güven oluşturmalarına yardımcı olacak konuları içermektedir.
Müşteri Odaklılık
İş yaşamımızda sürekli olarak, müşterilerimiz olarak kabul edebileceğimiz hizmetlerimizden yararlanan insanlarla ilişki içerisindeyiz. Müşteri odaklı çalışarak, yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak ve bu yolla sadık müşteriler yaratmak, en az dış müşteri memnuniyetini artırmak kadar iç müşteriler olan çalışanların da memnuniyet düzeylerini ve hizmet kalitesini yükseltmek hızla ve daha da çok önem kazanmaktadır. Bu program; müşteri ve hizmet kavramı ile kaliteli hizmetin boyutları, müşteri sadakatini sağlamak ve müşterilerle etkili iletişim kurabilme konusunda konularını içermektedir.
Motivasyon
Motivasyon, insanların herhangi bir konuda isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar. Bu program; insanı motive eden etkenlerden, nasıl yaratılacağına ve nasıl sürekli hale getirileceğine, kişiler arası farklı motivasyon yöntemlerinin uygulanmasına kadar pek çok konuyu içermektedir.
Etkili Geribildirim
Yönetici ve çalışanlar için çift yönlü ve etkin bir iletişim ortamı oluşturmak için etkin geribildirim sürecinin oluşturulması oldukça önemlidir. Başarı ve etkin geri bildirim ise birbiri ile oldukça yakın ilişkilidir. Bu program; geri bildirim çeşitlerinden, geri bildirim verme ve alma tekniklerine kadar tüm geri bildirim sürecinin yönetilmesine ilişkin konuları içermektedir.
Stres Yönetimi
Stres günlük hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yaşantımızın tüm safhalarında karşılaşabileceğimiz stresin farkında olamamak, zamanında kontrol edememek, daha sonra onun doğuracağı birçok olumsuz sonuçlarla karşılaşmamıza neden olacaktır. Bu program; stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemlere ilişkin konuları içermektedir.
Delegasyon
İş paylaşımı ve yöneticinin bir işi takım arkadaşına ya da çalışanına aktarması işlerin daha hızlı ve sorunsuz olarak hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. İyi bir delegasyonda bunun en önemli faktörüdür. Bu program; delegasyonu etkili yapabilme yöntemlerine ilişkin içermektedir.
Beden Dili ve Diksiyon
İş ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmekte, beden dili de iletişimin en önemli aracı sayılmaktadır. Bu nedenle iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak aynı zamanda başkalarının beden dilini de doğru gözlemlemek gerekir. Bu program; beden dilini doğru kullanmaya, beden dilinin yanı sıra doğru kişisel imaj oluşturma ve etkili konuşma sanatına yönelik konuları içermektedir.
Çağrı Merkezi Eğitimleri
Günümüzde rekabetin artması, teknoloji ve çevresel faktörlerin değişimi ile birlikte çağrı merkezi sayısı da hızlı bir artış göstermektedir. Tercih olanakları sürekli artan tüketicilerin, bir işletmeyi seçmesinde çağrı merkezleri önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Girişimciler İçin İş Planlama
İşletmelerin kuruluş aşamasından mevcut noktasında kadar hedefine ulaşırken ilerleyeceği aşamaları görmesinde en büyük yardımcısı iş planıdır. Yapılacak işin özelliklerini ve hedeflerini, işletmenin geçmiş ve mevcut dönem özellikleri ile gelecekten beklentilerini, üretim için iş süreçlerini ve satış planlarını, finansal karlılığını, risk ve fırsatlarını iş planları aracılığıyla görmek mümkün olacaktır. Bu program; iş planı hazırlama sürecinden başlangıç noktasından hedeflenen noktaya kadar ulaşmaya, çıkacak engellerin öngörülmesine ve hazırlıklı olunmasına, stratejilerin en iyi şekilde geliştirmesine ve uygulamaya kadar tüm konuları içermektedir.
Yazışma Teknikleri
İletişim temel bir yaşam becerisidir, doğduğumuz andan itibaren sözlerle, davranışlarla iletişim halinde oluyoruz. İş yaşamında ise yöneticilerin ve çalışanların kendilerini doğru ve etkin bir şekilde özellikle kurum içinde ve kurum dışında yazılı olarak ifade edebilmeleri, çalıştıkları işletme veya kurumun imajını doğrudan etkilemektedir. Bu program; katılımcılara yazılı iletişimde etkinliğin sağlanmasına yardımcı olacak teknikleri içermektedir.
Sosyal Medya
Günümüzde teknoloji ve iletişim araçlarının hızla gelişimi ile birlikte; işletmelerin iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinde sektörde güçlü bir biçimde yer alabilmeleri için Sosyal Medya’yı etkili bir şekilde kullanmaları zorunlu hale gelmektedir. Böylelikle, Sosyal Medya konusunda bilgili ve yetişmiş iş gücüne ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu program; sosyal medyanın öneminden yönetilmesi süreçlerine, doğru strateji belirlemeden başarılı sosyal medya uygulamalarına kadar tüm konuları içermektedir.
Tedarik Zinciri Oyunu
1960’larda işletme öğrencilerine sistem dinamiklerini anlatmak için MIT’de geliştirilmiş bir oyundur. Bugüne kadar dünyanın en ünlü üniversitelerinde, yönetici adayı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve birçok büyük kurumun üst düzey yöneticilerine binlerce kez oynatılmıştır.
Depo Yönetimi
Üretim, dağıtım veya hizmet sektörü firmalarının iş süreçleri kapsamında hareket eden emtialarını (malzemelerini) yönetmeleri günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Sistemde olan ürünün depoda bulunamaması, müşteri siparişi olan A mamülü yerine depodan B mamülünün sevk edilmesi, son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin anbar’da unutulması, ihracat konteynerine yüklenmesi gereken ürünün depoda saatlerde aranması rekabet gücünü yok eden problemlerdir.
Stratejik Planlama
Stratejik Planlama, işletmenin faaliyet alanı doğrultusunda örgüt yapısını, amaçlarını ve etkileşimlerini daha iyi anlayabilmek ve daha başarılı bir yönetim uygulaması gerçekleştirmek adına önemli bir eğitimdir.
Örgütsel İletişim
Kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan örgütler tüm süreçlerini kendi içinde ve dış çevresiyle kurulan ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin düzenli olarak denetlenmesi, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde faaliyetlerini sürdürmesi etkili bir iletişim stratejisinin izlenmesini mecbur kılmaktadır. Bu nedenle iletişim olmadan bir örgüt var olamaz ya da başka bir deyişle iletişim sistemini sağlıklı oluşturamayan örgütlerin başarılı ve kalıcı olması mümkün olamaz.
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi Günümüzün çok yoğun ve rekabetçi iş dünyasında asgari seviyede de olsa vergi ve muhasebe bilmek başarının anahtarlarından birini oluşturmaktadır. İmalat, Alım, Satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi , şirketler muhasebe de yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
Sitemizi keşfedin:
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi