İnsan Kaynakları Plus

İnsan Kaynakları Plus

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Rekabette söz sahibi olabilmek, çağın gerisinde kalmamak ve en önemlisi hayatta kalmak için değişmek zorunda olan örgütler insan kaynaklarına stratejik perspektiften bakmak zorundadırlar. Bu avantaja sahip olmak ise, insan kaynakları yönetiminin işletmenin stratejik ihtiyaçları ve genel stratejisiyle bütünleştirilmesi, süreç ve sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ile mümkündür.
İK Planlaması ve Bütçesi
En uygun nitelikteki personelin en uygun zamanda işletmeye alımı, en uygun işletme bölümüne yerleştirilmeleri güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olunması, organizasyonların verimliliğin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için, yönetimin doğru stratejiler oluşturması, doğru insan kaynakları politikaları izlemesi ve bütçe yönetimini gerektirir.
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İşletmelerin insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini etkin olarak yerine getirebilmeleri için, faaliyetlerini oluşturan işlerin, pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumluluklara bağlı olarak birbirleriyle karşılaştırarak değerlendirmelerin sistematik bir biçimde belirlenmesi ve özellikle adaletli bir ücret sistemine temel oluşturması gerekir. Bu çalışmalar ise, nitelikli personeli işletmeye çekebilmeyi, mevcut personeli işletmede tutabilmeyi, personeli motive edebilmeyi ve çalışanın performansının gelişimine destek olmayı sağlayacaktır.
İş Gücü Planlaması
İş gücü ile ilgili tahmin, plan ve iş gücü arz ve talebi yönetimi, işletmelerin iş gücü planlamasında analitik araçlar ile desteklendiğinde etkili kararlar almak için kullanılmasını sağlamaktadır.
Yetenek Yönetimi
İşletmeler, hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir rekabet gücünü sağlamak amacıyla doğru işgücünü çekmek, geliştirmek ve elde tutmak durumundalardır. Değer yaratan, üreten, yaratıcı kişileri, doğru rollerde, doğru zamanda ve doğru maliyetle yönetmek, bireyleri kendilerine çekmek, onları elde tutmak, bağlılıklarını sağlamak ise etkin bir yetenek yönetimi uygulamakla mümkün olabilir.
İşveren Markası
Marka bir şirketin en değerli varlığıdır, ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden farklılaşmasını sağlar. İşveren markası ise, bir şirketin işveren olarak farklılaşmasını sağlayan bir kavramdır. İşveren marka yönetimi bir şirketin, kendisini işveren olarak farklı ve çekici kılan özelliklerine ilişkin net bir algı oluşturabilmek için firmanın içinde ve dışında yürüttüğü çabalardır. Burada organizasyonun amacının, değerlerini, kaliteye verdiği önemi, işin sağlayacağı saygınlık gibi psikolojik unsurları ön plana çıkarmak olmalıdır.
Geleceğin İK Uygulamaları
İnsan Kaynakları; iş dünyasında yaşanan hızlı değişime paralel olarak küreselleşme, hızlanan rekabet ve iletişim olanaklarının tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılması sonucunda, dünyanın herhangi bir yerinde uygulanan bir yeniliğin, buluşun çok kısa zamanda diğer örgütlerce de uygulanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle geleceğin insan kaynakları uygulamalarının stratejik önemi artmaktadır.
İş Hukuku
İnsan Kaynakları uygulamalarında 4857 sayılı İş Kanunu ile İş Hukuku süreçlerinin doğru ve mevzuata uygun olarak uygulanmasının gerek işveren gerekse işçi açısından önemi büyüktür. Bu program; 4857 sayılı İş Kanunu ile İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına toplu bakışı, dayandığı temel ilkeler ve uygulamalarına yönelik konuları içermektedir.
Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Planlaması ve Bütçesi, İş Gücü Planlaması , İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Satış Uzmanlığı, Eğiticinin Eğitimi, Profesyonel Gelişim Paketi, Ekip Lideri Gelişim Paketi
Beşiktaş şubesi
Haftasonu, Hafta içi akşam
2k insan kaynaklarında çalışıyorum.altı kişilik bir ekibimiz var ve ekip olarak eğitimlerinize katılmak istiyoruz bütçenizi öğrenebilir miyim?Bilişim Eğitim'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2022 Bir İnsan Gelişim Akademisi